Rămâi actualizat cu noutățile legislative

legal balance

Monitorizăm zilnic actele normative apărute

Filtrăm actele legislative nerelevante (ex: numiri în funcție, acordări de medalii)

Pentru ca tu să poți vedea rapid dacă e ceva care te interesează

Poți alege să primești noutățile direct pe email

Noi apariții în Monitorul Oficial
 • Act
 • Decizie
 • 1 Decizie nr. 21 / 16 februarie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă.
 • 2 Decizie nr. 258 / 27 aprilie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară modificării prin art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și ale art. 9 teza finală din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.
 • 3 Decizie nr. 132 / 29 mai 2023 privind completarea Deciziei prim-ministrului nr. 57/2023 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
 • 4 Decizie nr. 47 / 28 februarie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (6) din Codul de procedură penală.
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • 1 Hotărâre nr. 93 / 25 mai 2023 pentru aprobarea Baremului medical pentru verificarea îndeplinirii condiției de a fi apt din punct de vedere medical în vederea ocupării funcției de judecător sau procuror.
 • Lege
 • 1 Lege nr. 148 / 26 mai 2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.
 • 2 Lege nr. 149 / 26 mai 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative.
 • 3 Lege nr. 150 / 26 mai 2023 privind aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în conformitate cu prevederile Rezoluției Consiliului Guvernatorilor nr. 463/2022 „Privind majorarea capitalului Băncii“.
 • 4 Lege nr. 151 / 26 mai 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora.
 • 5 Lege nr. 152 / 26 mai 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească.
 • 6 Lege nr. 144 / 26 mai 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic.
 • 7 Lege nr. 145 / 26 mai 2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (21) și (22) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
 • 8 Lege nr. 147 / 26 mai 2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • 1 Ordin nr. 4320 / 26 mai 2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă“ pe diploma de bacalaureat.
 • 2 Ordin nr. 4321 / 29 mai 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.359/2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023.
 • 3 Ordin nr. 1631 / 23 mai 2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/628/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT.
 • 4 Ordin nr. 1005 / 25 mai 2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/628/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT.
 • 5 Ordin nr. 1517 / 16 mai 2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug.
 • 6 Ordin nr. 2041 / 25 mai 2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • 1 Decizie nr. 15 / 31 ianuarie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. a) și alin. (4) teza întâi, precum și ale art. 459 alin. (3) lit. e) și alin. (5) din Codul de procedură penală.
 • 2 Decizie nr. 26 / 16 februarie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018, în ansamblul său.
 • 3 Decizie nr. 143 / 30 mai 2023 privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.
 • 4 Decizie nr. 36 / 16 februarie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
 • 5 Decizie nr. 627 / 13 decembrie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală raportat la art. 374 alin. (4) din același act normativ.
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • 1 Hotărâre nr. 506 / 24 mai 2023 pentru aprobarea Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026.
 • Lege
 • Normă
 • 1 Normă nr. 16 / 22 mai 2023 privind modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds).
 • Ordonanță
 • Ordin
 • 1 Ordin nr. 1822 / 26 mai 2023 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative.
 • 2 Ordin nr. 4339 / 30 mai 2023 pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023.
 • 3 Ordin nr. 4338 / 30 mai 2023 pentru completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009.
 • 4 Ordin nr. 4325 / 29 mai 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023.
 • 5 Ordin nr. 4323 / 29 mai 2023 pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare.
 • 6 Ordin nr. 331 / 16 mai 2023 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 619/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și înștiințării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfășurată de organele de control măsuri active ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și ale structurilor sale teritoriale.
 • 7 Ordin nr. 330 / 16 mai 2023 pentru modificarea și completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 279/2004.
 • 8 Ordin nr. m.114 / 26 mai 2023 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.27/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de jurisdicție a imputațiilor din Ministerul Apărării Naționale.
 • 9 Ordin nr. 1178 / 29 mai 2023 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A..
 • Rectificare
 • Regulament
 • 1 Regulament nr. 8 / 25 mai 2023 privind neaplicarea temporară a cotei asupra veniturilor din activitatea de distribuție aferentă asigurărilor de răspundere civilă auto.
 • Act
 • Decizie
 • 1 Decizie nr. 20 / 16 februarie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă.
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • 1 Lege nr. 155 / 30 mai 2023 privind mobilitatea urbană durabilă.
 • 2 Lege nr. 157 / 30 mai 2023 privind Ziua Sustenabilității în România.
 • 3 Lege nr. 158 / 30 mai 2023 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.
 • 4 Lege nr. 153 / 30 mai 2023 pentru completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.
 • 5 Lege nr. 156 / 30 mai 2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie.
 • 6 Lege nr. 154 / 30 mai 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ,,CFR Marfă“ - S.A..
 • 7 Lege nr. 143 / 26 mai 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative.
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • 1 Ordin nr. 4319 / 26 mai 2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.
 • 2 Ordin nr. 216 / 30 mai 2023 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2023-31 martie 2023, determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.
 • 3 Ordin nr. 74 / 26 mai 2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020.
 • 4 Ordin nr. 4396 / 30 mai 2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023.
 • 5 Ordin nr. 70 / 30 mai 2023 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării la rețeaua electrică de interes public a utilizatorilor.
 • 6 Ordin nr. 441 / 29 mai 2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
 • 7 Ordin nr. 201 / 24 mai 2023 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru Intervenția DR 06 „Bunăstarea animalelor“ pachet a) - porcine și pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.
 • 8 Ordin nr. 4340 / 30 mai 2023 pentru completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.433/2014.
 • 9 Ordin nr. 1857 / 30 mai 2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
 • 10 Ordin nr. 68 / 30 mai 2023 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport.
 • 11 Ordin nr. 4400 / 30 mai 2023 pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011.
 • 12 Ordin nr. 69 / 30 mai 2023 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2 - Negru Vodă 2 și de stabilire a unor măsuri privind aplicabilitatea acestuia.
 • 13 Ordin nr. 436 / 26 mai 2023 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022.
 • 14 Ordin nr. 1837 / 29 mai 2023 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora.
 • 15 Ordin nr. 2152 / 30 mai 2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie și a modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari.
 • 16 Ordin nr. 447 / 30 mai 2023 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora.
 • 17 Ordin nr. 197 / 23 mai 2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020.
 • Rectificare
 • Regulament
 • 1 Regulament nr. 3 / 12 mai 2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare.
 • 2 Regulament nr. 1 / 19 mai 2023 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc.
 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament