Rămâi actualizat cu noutățile legislative

legal balance

Monitorizăm zilnic actele normative apărute

Filtrăm actele legislative nerelevante (ex: numiri în funcție, acordări de medalii)

Pentru ca tu să poți vedea rapid dacă e ceva care te interesează

Poți alege să primești noutățile direct pe email

 • Act
 • Decizie
 • 1 Decizie nr. 37 / 14 februarie 2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, prevăzută în Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 232/2011. ( Oficiul Român pentru Drepturile de Autor )
 • 2 Decizie nr. 36 / 14 februarie 2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerației cuvenite producătorilor de fonograme, prevăzută la pct. 1 subpct. (5) din Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental și lucrativ, prevăzută în protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007. ( Oficiul Român pentru Drepturile de Autor )
 • 3 Decizie nr. 544 / 24 octombrie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. ( Curtea Constituțională a României )
 • 4 Decizie nr. 728 / 13 decembrie 2023 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. ( Curtea Constituțională a României )
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • 1 Hotărâre nr. 138 / 16 februarie 2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selectare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. ( Guvernul României )
 • Lege
 • 1 Lege nr. 23 / 23 februarie 2024 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, semnat la București la 18 august 2023. ( Parlamentul României )
 • 2 Lege nr. 22 / 23 februarie 2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene. ( Parlamentul României )
 • 3 Lege nr. 21 / 23 februarie 2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice. ( Parlamentul României )
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • 1 Decizie nr. 585 / 31 octombrie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală. ( Curtea Constituțională a României )
 • 2 Decizie nr. 584 / 31 octombrie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 alin. (12) din Codul de procedură penală. ( Curtea Constituțională a României )
 • 3 Decizie nr. 38 / 26 februarie 2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, precum și desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere. ( Oficiul Român pentru Drepturile de Autor )
 • 4 Decizie nr. 557 / 24 octombrie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, ale art. 38 alin. (2) și (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 14 alin. (1) și (5) și ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, precum și ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. ( Curtea Constituțională a României )
 • 5 Decizie nr. 35 / 14 februarie 2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme, prevăzute în tabelele din Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784 A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte. ( Oficiul Român pentru Drepturile de Autor )
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • 1 Hotărâre nr. 353 / 26 februarie 2024 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de inspecție pentru judecători, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 247/2024. ( Consiliul Superior al Magistraturii )
 • Lege
 • Normă
 • 1 Normă nr. 3 / 19 februarie 2024 privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților . ( Autoritatea de Supraveghere Financiară )
 • Ordonanță
 • Ordin
 • 1 Ordin nr. 1220 / 26 februarie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.900/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, investiția specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului național de redresare și reziliență. ( Ministerul Sănătății )
 • 2 Ordin nr. 1219 / 26 februarie 2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.901/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0023, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică: I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, aferent Planului național de redresare și reziliență. ( Ministerul Sănătății )
 • 3 Ordin nr. 1218 / 26 februarie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești. ( Ministerul Sănătății )
 • 4 Ordin nr. 273 / 20 februarie 2024 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor și tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate. ( Agenția Națională pentru Sport )
 • 5 Ordin nr. 372 / 8 februarie 2024 privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia. ( Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene )
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • 1 Ordin nr. 33 / 22 februarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“. ( Ministerul Afacerilor Interne )
 • Rectificare
 • Regulament
 • Act
 • Decizie
 • 1 Decizie nr. 588 / 31 octombrie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală. ( Curtea Constituțională a României )
 • 2 Decizie nr. 580 / 31 octombrie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 383 alin. (3) și (4) din Codul de procedură penală. ( Curtea Constituțională a României )
 • 3 Decizie nr. 80 / 29 februarie 2024 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenței nominale a Consiliului consultativ al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. ( Primul-Ministru )
 • 4 Decizie nr. 545 / 24 octombrie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010. ( Curtea Constituțională a României )
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • 1 Hotărâre nr. 165 / 28 februarie 2024 pentru autorizarea condiționată a investiției străine directe prevăzute de Avizul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe nr. 35 din 12.02.2024 . ( Guvernul României )
 • Lege
 • 1 Lege nr. 25 / 28 februarie 2024 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I. ( Parlamentul României )
 • 2 Lege nr. 24 / 28 februarie 2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile. ( Parlamentul României )
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • 1 Ordin nr. 32 / 21 februarie 2024 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor. ( Ministerul Afacerilor Interne )
 • 2 Ordin nr. 25 / 13 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016. ( Ministerul Afacerilor Interne )
 • 3 Ordin nr. m.19 / 7 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016. ( Ministerul Apărării Naționale )
 • 4 Ordin nr. 7585 / 21 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016. ( Serviciul Român de Informații )
 • Rectificare
 • Regulament
 • 1 Regulament nr. 4 / 21 februarie 2024 privind modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013. ( Autoritatea de Supraveghere Financiară )
 • Act
 • Decizie
 • Decret
 • Circulară
 • Hotărâre
 • Lege
 • Normă
 • Ordonanță
 • Ordin
 • Rectificare
 • Regulament
Nr. Titlu Data Tip Admisă Lege Articole Legătură minuta
1 Decizia nr. 1 din 19 februarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 155/2010, coroborat cu cele ale art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 19.02.2024 RIL - Legea-cadru nr. 153/2017 art. 34 din Legea nr. 155/2010, coroborat cu cele ale art. 11 Minuta
2 Decizia nr. 9 din 19 februarie 2024 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 19.02.2024 DCD -civil Legea nr. 85/2014 art. 115 alin. (1) Minuta
3 Decizia nr. 8 din 19 februarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 153 ind. 24 şi art. 207 din Legea nr. 31/1990, în raport cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, respectiv al titlului II pct. 23 lit. i) din Normele metodologice de aplicare a aceluiaşi act normativ 19.02.2024 DCD -civil Legea nr. 571/2003 art. 153 ind. 24 şi art. 207 din Legea nr. 31/1990, în raport cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) Minuta
4 Decizia nr. 7 din 5 februarie 2024 cu privire la interpretarea sintagmei „până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj” din cuprinsul dispoziţiilor art. 324 alin. (1) si (4) din Codul civil 05.02.2024 DCD -civil Codul civil art. 324 alin. (1) si (4) Minuta
5 Decizia nr. 6 din 5 februarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 89 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010, prin raportare la dispoziţiile art. 113 alin. (1) lit. a) şi art. 107 din acelaşi act normativ 05.02.2024 DCD -civil Legea nr. 263/2010 art. 89 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) Minuta
6 Decizia nr. 5 din 5 februarie 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 170 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 263/2010 05.02.2024 DCD -civil Legea nr. 263/2010 art. 170 alin. (1) şi (3) Minuta
7 Decizia nr. 4 din 29 ianuarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 114/2018 29.01.2024 DCD -civil O.U.G. nr. 114/2018 art. 39 alin. (1) lit. a) Minuta
8 Decizia nr. 3 din 29 ianuarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 25 alin. (1) şi art. 6 lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, în raport cu dispoziţiile art. 4 şi 5 din capitolul VIII anexa nr. V a aceluiaşi act normativ 29.01.2024 DCD -civil Legea-cadru nr. 153/2017 art. 25 alin. (1) şi art. 6 lit. b) Minuta
9 Decizia nr. 2 din 29 ianuarie 2024 cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 652 alin. (1) şi art. 781 din Codul de procedură civilă 29.01.2024 DCD -civil Codul de procedură civilă art. 652 alin. (1) şi art. 781 Minuta
10 Decizia nr. 1 din 22 ianuarie 2024 cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, raportat la prevederile art. 28 alin. (1) din același act normativ, respectiv interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 în raport de prevederile art. 59 alin. (2) din Ordinul nr. 839/2009 22.01.2024 DCD -administrative Ordinul nr. 839/2009 art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, raportat la prevederile art. 28 alin. (1) din același act normativ, respectiv interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 în raport de prevederile art. 59 alin. (2) Minuta
RIL - 19.02.2024

Decizia nr. 1 din 19 februarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 155/2010, coroborat cu cele ale art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017

DCD -civil 19.02.2024

Decizia nr. 9 din 19 februarie 2024 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014

DCD -civil 19.02.2024

Decizia nr. 8 din 19 februarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 153 ind. 24 şi art. 207 din Legea nr. 31/1990, în raport cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, respectiv al titlului II pct. 23 lit. i) din Normele metodologice de aplicare a aceluiaşi act normativ

DCD -civil 05.02.2024

Decizia nr. 7 din 5 februarie 2024 cu privire la interpretarea sintagmei „până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj” din cuprinsul dispoziţiilor art. 324 alin. (1) si (4) din Codul civil

DCD -civil 05.02.2024

Decizia nr. 6 din 5 februarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 89 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010, prin raportare la dispoziţiile art. 113 alin. (1) lit. a) şi art. 107 din acelaşi act normativ

DCD -civil 05.02.2024

Decizia nr. 5 din 5 februarie 2024 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 170 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 263/2010

DCD -civil 29.01.2024

Decizia nr. 4 din 29 ianuarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 114/2018

DCD -civil 29.01.2024

Decizia nr. 3 din 29 ianuarie 2024 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 25 alin. (1) şi art. 6 lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, în raport cu dispoziţiile art. 4 şi 5 din capitolul VIII anexa nr. V a aceluiaşi act normativ

DCD -civil 29.01.2024

Decizia nr. 2 din 29 ianuarie 2024 cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 652 alin. (1) şi art. 781 din Codul de procedură civilă

DCD -administrative 22.01.2024

Decizia nr. 1 din 22 ianuarie 2024 cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, raportat la prevederile art. 28 alin. (1) din același act normativ, respectiv interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 în raport de prevederile art. 59 alin. (2) din Ordinul nr. 839/2009