Termeni și Condiții Contractuale

Părți

Prin acceptarea prezenților temeni și condiții se consimte și se acceptă încheierea unui contract de asistență juridică (”Contractul”) exclusiv între persoana fizică sau juridică identificată prin formularul de comandă (”Utilizatorul”) și Cabinet de Avocat Tănase Lucian, cu sediul profesional în București, Str. Aleea Arinii Dornei nr. 8, bl. M29, ap. 40, sector 6, cod poștal, înființat conform deciziei nr. 2413 /11 octombrie 2007 a Baroului București, CUI 20912265 (Prestatorul).

Prin completare Formularului de comandă și transmiterea acestuia Utilizatorul declară și garantează că:

 1. are capacitatea și autoritatea necesară pentru a încheia Contractul și de a agrea clauzele conținute de acesta;
 2. a înțeles și acceptă prezentele Termenii și Condițiile;
 3. este de acord cu furnizarea datelor sale personale către Prestator;

Fiecare parte este un contractor independent și niciuna dintre ele nu este și nici nu va fi considerată agent, distribuitor, angajator, partener, curator, asociat, coproprietar sau reprezentant al celeilalte.

Servicii

Contractul are ca obiect prestarea de către Prestator a unuia dintre serviciile de consultanță juridică prezentate ca disponibile pe website-ul www.easylegal.ro (Serviciile) și selectat de către Utilizator în formularul de comandă completat și transmis de Utilizator către Prestator (Formularul de comandă) prin intermediul website-ului.

Prestarea Serviciilor va avea loc prin transmiterea de Prestator către Utilizator la adresa de e-mail indicată de acesta în Formularul de comandă a livrabilului corespunzător Serviciului ales de Utilizator (Livrabilul). În acest sens Utilizatorul se obligă să menționeze în Formularul de comandă o adresă de e-mail validă și funcțională și este de acord să exonereze Prestatorul de orice prejudiciu rezultat din nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a acestei adresei de e-mail.

În cazul în care Utilizatorul dorește și acceptă plata costurilor corespunzătoare menționate în de comandă Prestatorul va trimite livrabilul pe format de hârtie prin intermediul serviciului poștal.

Drepturile Utilizatorului

Ca urmare a încheierii prezentului Utilizatorul are dreptul de a folosi Livrabilul doar în scopul menționat în Formularul de comandă.

În cazul în care în Formularul de comandă Utilizatorul nu a menționat scopul pentru care a decis achiziționarea serviciilor atunci Utilizatorul acceptă că Prestatorul va menționa în Livrabil care este scopul pentru care Utilizatorul va avea dreptul să folosească serviciile.

Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor în scopuri ilicite și imorale. În acest sens în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea Serviciilor poate avea un scop imoral sau ilicit acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a presta Serviciilor și va returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare.

Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de modul de completare a Formularului de comandă și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la trimiterea unei comenzi.

Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau în tot a Livrabilului, pentru a fi folosit în afara scopului pentru care Serviciul a fost prestat, fără acordul scris prealabil al Prestatorului.

Termen de Livrare

Serviciile vor fi livrate într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data plății contravalorii acestora de către Utilizator. Data plății va fi considerată data creditării contului procesatorului de plată ce intermediază tranzacția.

Prestatorul va aduce la cunoștința Utilizatorului orice întârziere în creditarea contului său care poate prelungi termenul de livrare a Serviciilor și va comunica acestuia noul termen de livrare corespunzător datei plății.

Metode de plată

Serviciile vor fi plătite doar prin metoda recunoscută de Prestator respectiv, plata online prin intermediul unui card bancar. Orice altă metodă de plată a Serviciilor nu este acceptată de către Prestator și folosirea ei nu îndreptățește Utilizatorul la prestarea Serviciilor, Prestatorul rezervându-și dreptul de a returna plata efectuată printr-o metodă de plată neautorizată.

Drepturile terților

Părțile cad de acord că prezentul contract nu dă naștere unor raporturi juridice între alte persoane decât cele specificate în Secțiunea 1 a Termenilor și Condițiilor și nici nu creează drepturi sau vreun alt beneficiu în favoarea unei terțe persoane.

În afara Utilizatorului, nici o terță parte nu se poate baza în mod direct sau indirect, sau în orice alt mod pe oricare dintre Livrabile predate de Prestator ca urmare a încheierii Contractului și nici nu poate le utiliza, reproduce sau distribui în vreun alt mod, fără acordul prealabil al Prestatorului.

Simpla primire a unei consultanțe de oricare alte persoane nu are rolul de a crea vreo obligație de diligență, relație profesională sau orice obligație prezentă sau viitoare între persoanele respective și Prestator. Drept urmare, în cazul în care copii ale oricărei consultanțe (sau orice informații derivate din aceasta) sunt furnizate altora acest lucru este făcut în baza faptului că Prestatorul nu datorează nicio obligație de diligență și nu au nicio răspundere de vreun fel față de acestea sau față de orice alte persoane care le primesc ulterior.

Prestatorul își declină orice responsabilitate cu privire la orice prejudiciu ce ar putea rezulta ca urmare a faptului că o terță persoană a acționat sau a omis a acționa pe baza unui Livrabil( inclusiv opiniile, sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea) predat de Prestator sau pe baza Serviciilor prestate conform Contractului.

Nicio garanție

Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate (inclusiv opiniile, sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea) nu sunt obligatorii pentru nicio autoritate fiscală, de reglementare, guvernamentală, autoritate publică centrală sau locală, persoane sau instituții ce prestează un serviciu public (inclusiv fără a se limita la notari publici, executori judecătorești, oficii de cadastru și carte funciară) ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți.

Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate (inclusiv opiniile, sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea) nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, asigurare sau garanție a faptului că autoritățile fiscale, de reglementare, guvernamentale, autoritățile publice centrale sau locale, persoanele sau instituțiile ce prestează un serviciu public (inclusiv fără a se limita la notari publici, executori judecătorești, oficii de cadastru și carte funciară) sau instanțele judecătorești vor fi de acord cu orice opinie, soluție sau concluzie a Prestatorului exprimată în cadrul Serviciilor, sau că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze.

Toate Serviciile prestate de sau în numele Prestatorului se vor baza pe legile, reglementările, spețele, hotărârile și alte surse autorizate în vigoare la data la care respectivele Servicii sunt furnizate. Modificările ulterioare ale acestora (despre care Prestatorul nu are obligația de a consilia Utilizatorul) pot avea ca rezultat caducitatea Serviciilor prestate de Prestator.

Utilizatorul agreează în mod expres că Prestatorul nu va avea responsabilitatea de a monitoriza evenimente care apar după data predării Livrabilelor sau de a informa Utilizatorul despre impactul acestora asupra Serviciilor (inclusiv asupra opiniilor, sfaturilor, concluziilor și soluțiilor conținute de acestea) și nici nu va avea obligația de a actualiza orice consultanță acordată prin intermediul Serviciilor și/sau Livrabilelor.

Drepturi de proprietate intelectuală

Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra Livrabilelor sau aferente Serviciilor precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, procesele și aptitudinile și adaptările Livrabilelor, pe toată durata desfășurării activității sale, iar Utilizatorul este de acord să nu revendice împotriva Prestatorului vreunul din aceste drepturi sau să solicite interziceri sau restricții în ceea ce privește folosirea lor.

Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că prin prestarea Serviciilor sau predarea Livrabilelor nu are loc nici un transfer al nici unui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de Livrabil sau aferente Serviciilor.

Easy Legal și logo-ul aferent sunt marcă înregistrată aflată în proprietatea/folosința exclusivă a Prestatorului iar prin încheierea Contractului nu se constituie sau se transferă Utilizatorului nici un fel de drept asupra acestora.

Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că Prestatorul poate folosi în scopul prestării serviciilor sale și altor clienți ai săi, în tot sau în parte, conținutul Livrabilului transmis Utilizatorului sub condiția respectării obligațiilor de confidențialitate asumate în Secțiunea 13 din prezentele Termeni și Condiții.

Marketing și publicitate

Utilizatorul consimte că nu poate folosi orice referire sau mențiune la marca Easy Legal, logo-ul aferent acesteia sau denumirea Serviciilor, la numele Prestatorului sau a reprezentanților acestuia în orice material de marketing sau publicitar, fără a solicita în prealabil consimțământul scris al Prestatorului.

Prestatorul are dreptul de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru a împiedica sau pentru a face să înceteze folosirea neautorizată de către Utilizator a mărcii EasyConsult și a părților sale componente sau a drepturilor sale de proprietate intelectuală aferente Serviciilor.

Prestatorul va folosi numele/denumirea Utilizatorului sau a oricărui element care ar permite identificarea acestuia, în scopuri de marketing sau publicitare, doar cu acordul prealabil al acestuia. Cu toate acestea Utilizatorul consimte că Prestatorul poate folosi datele spețelor prezentate de Utilizator în scopurile menționate anterior, cu respectarea Secțiunii 13 din prezentele Termeni și Condiții, fără a mai fi necesar acordul acestuia acordat în mod separat de prezentul Contract.

Limitarea răspunderii

Răspunderea Prestatorului față de Utilizator pentru orice prejudicii, daune, pierderi, costuri sau cheltuieli rezultate în mod direct, dintr-o dată sau consecutiv, din prestarea Serviciilor va fi limitată la echivalentul în lei al sumei de 1.000 Euro.

Prin aceasta, părțile declară și consimt faptul că ele consideră rezonabile cele de mai sus privind răspunderea părților pentru daune.

Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabilă de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sau Livrabilele.

Prescripția

Nicio acțiune, indiferent de formă, în legătură cu prezentul Contract sau Serviciile nu poate fi inițiată de niciuna dintre Părți după expirarea a unui an (1) de la apariția cauzei acțiunii în conformitate cu legea aplicabilă, cu excepția situației în care se aplică o perioadă obligatorie care potrivit legii aplicabile Contractului nu poate fi restrânsă.

Date personale

Prestatorul (acționând ca persoană împuternicită) va procesa datele personale furnizate de Utilizator așa cum sunt definite în legea aplicabilă, (Datele Personale), în vederea furnizării de servicii profesionale așa cum sunt definite în prezentul Contract. Utilizatorul (acționând ca operator) confirmă că a obținut toate autorizațiile pentru a procesa și transfera datele personale către Prestator și se angajează să furnizeze către acesta toate instrucțiunile necesare pentru procesare și date personale exacte și actuale.

Utilizatorul instruiește Prestatorul să proceseze Datele Personale numai în scopul Contractului și în scopul de a se respecta legile și reglementările aplicabile. Fiecare dintre părți este de acord că Datele Personale vor fi procesate doar în conformitate cu scopul (scopurile) specificat(e) mai sus și în conformitate cu instrucțiunile Utilizatorului. Utilizatorul va păstra Datele Personale în siguranță și confidențiale. Prestatorul va lua măsurile tehnice, organizaționale și personale pentru a proteja Datele Personale în conformitate cu instrucțiunile Utilizatorului. Prestatorul nu va fi responsabil pentru securitatea Datelor Personale în cursul transmiterii prin e-mail, al transmiterii autorizate prin rețeaua comercială Internet și voce prin facilități sau servicii de telecomunicații publice și pentru securitatea aranjată în conformitate cu instrucțiunile Utilizatorului.

Prestatorul poate procesa Date Personale de contact ale Utilizatorului (nume, prenume, adresă de e-mail și număr telefonic) într-o bază de date specială care servește pentru comunicare comercială și alte scopuri de marketing, până la revocare. Pentru revizuirea și/sau actualizarea datelor personale respective precum și pentru revocarea consimțământului procesării în orice moment, Utilizatorul poate contacta Prestatorul potrivit procedurii agreate în Contract.

Confidențialitate

În măsura în care, în legătură cu prezentul Contract, Prestatorul intră în posesia oricăror informații privind Serviciile, secrete comerciale sau alte informații aflate în proprietate referitoare la Utilizator care fie sunt desemnate de partea care le dezvăluie drept confidențiale sau care sunt fără îndoială confidențiale prin natura lor (Informații Confidențiale), Prestatorul nu va dezvălui astfel de informații niciunui terț fără acordul Utilizatorului.

Utilizatorul admite prin prezenta că Prestatorul poate dezvălui astfel de Informații Confidențiale:

 1. oricărui colaborator sau sub-contractor implicat în furnizarea Serviciilor și
 2. consultanților juridici, auditorilor, asiguratorilor sau după cum poate fi prevăzut prin lege, regulamente, procese juridice sau administrative sau în conformitate cu standardele profesionale aplicabile sau în legătură cu medierea, arbitrajul sau litigiile posibile sau actuale.

Obligația confidențialității nu se va aplica în măsura în care Informațiile Confidențiale respective:

 1. sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii;
 2. sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator;
 3. sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate; sau
 4. sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui vreunui terț orice consultanță fără acordul prealabil scris expres al Prestatorului cu excepția cazurilor în care Utilizatorul este obligat să facă dezvăluirea conform legilor în vigoare.

Conflictele de interese

Nicio prevedere a prezentului Contract nu va împiedica sau restricționa Prestatorul, să furnizeze servicii altor clienți (inclusiv servicii identice sau similare cu Serviciile) sau să utilizeze sau să împărtășească, indiferent în ce scop, orice cunoștințe, experiențe sau abilități utilizate în, dobândite sau provenite din prestarea Serviciilor (conform obligațiilor de confidențialitate specificate în Secțiunea 13) chiar în situația în care interesele celorlalți clienți sunt concurente cu cele ale Utilizatorului. În același timp, în măsura în care Prestatorul deține informații obținute în baza unei obligații de confidențialitate de la un alt client sau terț, Prestatorul nu este obligat să dezvăluie aceste informații Utilizatorului sau să le utilizeze în beneficiul Utilizatorului, indiferent cât de relevante ar fi pentru Servicii.

Utilizatorul înțelege și consimte faptul că prin natura Serviciilor prestate și ca urmare a informațiilor lacunare ce i se pot pune la dispoziție cu privire la identitatea părții căruia i se oferă Serviciile, Prestatorul se poate afla în situația în care oferă consultanță juridică în aceeași cauză tuturor părților implicate în aceasta și astfel Utilizatorul acceptă să exonereze Prestatorul, în măsura permisă de lege, de orice răspundere civilă, profesională, penală sau de orice natură, ce ar rezulta dintr-un eventual conflict de interese generat de o asemenea situație.

Utilizatorul înțelege și consimte faptul că Prestatorul nu este obligat să efectueze nici o cercetare sau investigație privind existența unui eventual conflict de interese rezultat din prestarea Serviciilor și eliberează Prestatorul, în măsura permisă de lege, de orice obligație în acest sens.

În cazul în care Prestatorul ajunge la concluzia, pe baza datelor și informațiilor obținute prin Formularul de comandă că s-ar putea afla în fața unui eventual conflict de interese, Utilizatorul acceptă să furnizeze Prestatorului toate datele și informațiile necesare și solicitate de acesta în vederea clarificării existenței conflictului de interese. Dacă Prestatorul determină existența unui conflict de interese va informa în mod neîntârziat Utilizatorul despre o asemenea situație și Utilizatorul consimte că Prestatorul poate decide să nu mai presteze Serviciile sau să decidă întreruperea acestora după caz.

Comunicări

Prezentele Termeni și Condiții împreună cu Formularul de comandă reprezintă întregul Contract dintre părți și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare dintre părți. Părțile agreează că nici o comunicare dintre părți nu poate modifica prezentul Contract decât dacă va fi efectuată în scris și acceptată prin semnătură de către ambele părți.

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Formularul de comandă consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

 1. Pentru Utilizator:
  1. La adresa poștală menționată în Formularul de comandă;
  2. La adresa electronică din Formularul de comandă;
 2. Pentru Prestator:
  1. La următoarea adresă poștală: București, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr.18, etajul 5, ap. 8;
  2. La următoarea adresă electronică: support@easylegal.ro;

Forța majoră

Nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru orice întârziere sau neexecutare rezultată din circumstanțe sau cauze independente de controlul său rezonabil, inclusiv, fără limitare la acte sau omisiuni sau lipsa de cooperare a celeilalte părți (inclusiv, fără limitare la entități sau persoane controlate de aceasta sau orice cadru executiv, directori, angajați, personal sau agenți ai săi), incendii sau alte accidente, calamități, epidemii, greve sau conflicte de muncă, război sau alte forme de violență sau orice lege, ordin sau cerință a oricărei agenții sau autorități guvernamentale.

Legea aplicabilă

Prezentul Contract și toate aspectele legate de acesta (inclusiv obligațiile necontractuale) vor fi reglementate şi interpretate în conformitate cu legile din România.

Reglementarea disputelor

În cazul oricăror dispute, reclamații sau pretenții născute în baza prezentului Contract, părțile convin să le reglementeze în mod amiabil, în 30 de zile de la apariția acesteia.

În cazul în care soluționarea amiabilă a eșuat , părțile convin ca orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Contract să fie soluționate de instanțele competente de la sediul Prestatorului, cu excepția cazului în care legea impune o jurisdicție specială pe care părțile nu o pot înlătura.